Xin chú ý:

  1. Lớp tập thể lớp chuyên mỗi tháng mở lớp mới, ngày mở lớp và thời gian lên lớp học như biểu dưới đây
  2. Chương trình ngắn hạn( 2-10 tuần) và lớp tập thể lớp chuyên mở lớp cùng ngày
  3. Chương trình của trường là giáo sư giảng dạy chữ phồn thể

 

2020MLC thời gian mở các khóa học 
Tháng Thời gian kì học Họp hội thuyết minh cho sinh viên mới Ngày đầu tiên lên lớp Hạn cuối Đăng ký Hạn cuối Đóng tiền Ngày nghỉ lễ
Tháng một 01/31-4/17 01/30 01/31 2019/12/13 2019/12/20

☺ 01/01 (wed.)
☺ 01/18~01/29

 

☺ 02/28 (fri..)

 

☺ 4/2-4/3 (Thu.)
☺ 05/1 (Fri.)

 

☺ 06/25 (thu..)

 

☺ 06/26(Fri.)

 

☺ 10/1(thu..)

 

☺ 10/2(fri.)
☺ 10/ 9(Fri.)

Tháng hai 02/26-5/12 02/25 02/26 01/10 01/17
Tháng ba 03/25-6/9 03/24 03/25 02/07 02/14
Tháng tư 04/22-7/8 04/21 04/22 03/06 03/13
Tháng năm 05/20-8/5 05/19 05/20 4/3 04/10
Thang sáu 06/17-9/2 6/16 06/17 5/1 05/08
Tháng bảy 07/15-9/29 07/14 07/15 05/29 06/5
Tháng tám 08/12-10/28 08/11 08/12 06/26 07/3
Tháng chín 09/09-11/25 09/08 09/09 07/24 07/31
Tháng mười 10/07-12/22 10/06 10/07 08/21 08/28
Tháng mười một 11/04~2021/01/19 11/03 11/04 10/16 10/23
Tháng mười hai 12/2~2021/02/23 12/1 12/2 10/16 10/23
12/30-2012/03/23 12/29 12/30 11/13 11/20