Thông tin liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi :

 

Điện thoại : +886-2-2700-5858 Ext. 8130-8136

 

Fax : +886-2-2708-1257


Website : http://mlc.sce.pccu.edu.tw    

 

E-mail:  mlc@sce.pccu.edu.tw

 

Địa chỉ : 10659 Taipei city , Daan Dictrisct , 231 Jian guo South.Rd , 4F, room 406.