Thời gian mở lớp                                           
Lần 1:04/07/2022-22/07/2022
Lần 2:25/07/2022-12/08/2022

 

 

 Lệ phí                                                              

 Học phí   
(A)lần đầu tiên báo danh  25,000 Đài tệ 
(B)một người báo danh hai lần  50,000 Đài tệ

 

 Phí báo danh : miễn phí
 

Bữa trưa 1,800 Đài tệ / nhiều lần

 

 Cách báo danh     
(A)Trực tiếp đến văn phòng trung tâm điền đơn báo danh.
(B)Lên mạng báo danh
https://forms.gle/s3tShHBZFM2C3Xst7

 

ưu đãi
(A) Trước ngày 31/3 hoàn thành báo danh và nộp tiền , giá ưu đãi cho học sinh mới  22,500 đài tệ /nhiều lần    
 

(B)Gía ưu đãi cho học sinh cũ 20,000 đài tệ /nhiều lần

 

mỗi người chỉ được sử dụng một loại ưu đãi .
 

  Hạn chót đăng kýcho đến khi đủ học sinh

 

 Tài liệu tải xuống                                           

2022夏令營中文簡章 (Hướng dẫn trại hè 2022)

2022 CCU MLC Summer Camp Brochure