Các giấy tờ khác

Không cần visa học sinh

1. Giấy đăng ký nhập học PDF or WORD (點擊可下載)
2. 1 bản phô tô hộ chiếu
3. 2 tấm ảnh 4x6(JPEG)