Văn kiện


Văn kiện

Nếu bạn muốn đi gia hạn hoặc thay đổi visa , xin cấp giấy đi làm


Vui lòng điền trực tuyến 


※ chúng tôi có thể cấp cho bạn những văn kiện sau


Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký Bảng chuyên cần Bảng thành tích
Cách xin giấy chứng nhận Vui lòng điền trực tuyến Vui lòng điền trực tuyến Vui lòng điền trực tuyến
Phí        

20 tệ

Nếu lấy ngay văn kiện : 40 tệ/tờ

20 tệ

Nếu lấy ngay văn kiện : 40 tệ/ tờ

50 tệ

Nếu lấy ngay văn kiện : 100 tệ/ tờ

Thời gian

09: 00 ~ 11: 00 thanh toán,
Có thể nhậnn nhận tài liệu lúc 12h00.


Thanh toán từ 11: 00 ~ 15: 00,
Có thể nhận tài liệu lúc 16h.


Thanh toán sau 15:00h,
Tài liệu có thể được nhận vào ngày hôm sau.

09: 00 ~ 11: 00 thanh toán,
Có thể nhận tài liệu lúc 12h00.


Thanh toán từ 11: 00 ~ 15: 00,
Có thể nhận tài liệu lúc 16h.


Thanh toán sau 15:00h,
Tài liệu có thể được nhận vào ngày hôm sau.

09: 00 ~ 11: 00 thanh toán,
Có thể nhận tài liệu lúc 12h00.


Thanh toán từ 11: 00 ~ 15: 00,
Có thể nhận tài liệu lúc 16h.


Thanh toán sau 15:00h,
Tài liệu có thể được nhận vào ngày hôm sau.