Xin lưu ý:

1. Ngày bắt đầu và thời gian lên lớp học môn tự chọn trong bảng dưới đây.
2. Khóa học ngắn hạn ( 2-10 tuần ) và nhóm các lớp học chuyên sâu ngày bắt đầu học giống nhau.
3. Khóa học này giáo viên giảng dạy bằng chữ phồn thể.

2019 MLC 團體密集班開課時間表
Tháng Thời gian kì học Họp hội thuyết minh cho sinh viên mới Ngày đầu tiên lên lớp Hạn cuối Đăng ký Hạn cuối Đóng tiền Ngày nghỉ lễ
Tháng một 01/16~04/10 01/15 01/16 2018/11/30 2018/12/07

☺ 01/01 (Tue.)
☺ 01/31~02/10

 

☺ 02/28 (Thu.)

 

☺ 03/01 (Fri.)

 

☺ 04/04 (Thu.)
☺ 04/05 (Fri.)

 

☺ 05/01 (Wed.)

 

☺ 06/07 (Fri.)

 

☺ 09/13 (Fri.)

 

☺ 10/10 (Thu.)
☺ 10/11 (Fri.)

Tháng hai 02/20~05/08 02/19 02/20 01/04 01/11
Tháng ba 03/20~06/04 03/19 03/20 02/01 02/08
Tháng tư 04/17~07/02 04/16 04/17 03/01 03/08
Tháng năm 05/15~07/30 05/14 05/15 03/29 04/05
Thang sáu 06/12~08/27 06/11 06/12 04/26 05/03
Tháng bảy 07/10~09/24 07/09 07/10 05/24 05/31
Tháng tám 08/07~10/23 08/06 08/07 06/21 06/28
Tháng chín 09/04~11/20 09/03 09/04 07/19 07/26
Tháng mười 10/02~12/18 10/01 10/02 08/16 08/23
10/30~2020/01/14 10/29 10/30 09/13 09/20
Tháng mười một 11/27~2020/02/18 11/26 11/27 10/11 10/18
Tháng mười hai 12/25~2020/03/17 12/24 12/25 11/08 11/15