Chương trình lớp chuyên khóa môn chính thích hới đối tượng:

1. Các bạn quốc tịch nước ngoài có trình độ tiếng Trung trung cấp trở lên đối với nội dung chương trình này có hứng thú.
2. Để xác nhận trình độ trung cấp của bạn, hãy vui lòng làm trắc nghiệm「trắc nghiệm trình độ trực tuyến」。
3. trang web trắc nghiệm trình độ trực tuyến tại: http://scedna.sce.pccu.edu.tw/MLCSite/ClassTest/ClassTestMain.aspx