Cách thức đăng ký học:

1. Đăng ký trực tuyến xin vui lòng điền vào mẫu đơn tại  https://forms.gle/B7kwuZR56ftqVL5V9
  dành cho học sinh đăng ký học cá nhân ( một thầy một trò) , giáo viên giảng dạy sẽ do nhà trường sẽ sắp xếp .
 2. Khi đăng ký học cá nhân , mỗi lần phải đăng ký học 20 tiếng trờ lên , mỗi tuần học ít nhất 2 tiếng .
3. Sau khi sắp xếp giáo viên giảng dạy , nhà trường sẽ thông báo cho học sinh đến trung tâm Hoa ngữ nộp học phí và phí đăng ký 300 tệ , học phí không bao gồm tư liệu , giáo trình giảng dạy .