Bảng học phí

Số tuần Lớp học chuyên sâu Lớp học phổ thông
15h/ tuần 15h/ tuần
(lớp chủ đạo + lớp tự chọn)
chỉ báo danh lớp chủ đạo
(12h/tuần)
chỉ báo danh lớp tự chọn
(3h/ tuần)
2 tuần $7,500 $6,500 $5,500 $1,500
3 tuần $10,000 $9,000 $7,500 $2,100
4 tuần $12,500 $11,500 $9,500 $2,700
5 tuần $15,000 $14,000 $11,500 $3,300
6 tuần $17,500 $16,500 $13,500 $3,900
7 tuần $20,000 $19,000 $15,500 $4,500
8 tuần $22,500 $21,500 $17,500 $5,100
9 tuần $24,000 $22,500 $18,500 $5,600
10 tuần $25,500 $23,500 $19,500 $6,100
Cả học kỳ $27,000 $24,300 $20,500 $6,600
Học phí không bao gồm phí báo danh dành cho học sinh mới 300 Đài tệ và tiền mua sách giáo khoa (tiền sách giáo khoa mỗi kỳ từ 500-1000 Đài tệ )。