Tiêu chuẩn thu phí
Địa điểm học 1người 2người 3người 4người
Khu Zhong Xiao NT.600/h NT.650/h(325/người) NT.900/h(300/người) NT.1000/h(250/người)
Khu Jian Guo NT.700/h NT.750/h(375/người) NT.1050/h(350/người) NT.1200/h(300/người)
Giáo viên biết 2 loại ngôn ngữ NT.800/h NT.1100/h(550/người) NT.1350/h(450/người) NT.1600/h(400/người)
khóa học trực tuyến NT.700/h NT.800/h(400/người) NT.1125/h(375/người) NT.1400/h(350/người)
Ngoại khóa – Khu vực Taipei NT.1000/h NT.1200/h(600/người) NT.1350/h(450/người) NT.1600/h(400/người)
Ngoại khóa – Hướng dẫn lập nghiệp Nếu chỉ có 15 người trở xuống đăng ký khóa học hướng dẫn lập nghiệp thì vui lòng gọi điện thoại đến trung tâm để được hướng dẫn .
Ngoại khóa – Phí giao thông Ngoại khóa bắt buộc phải cộng them phí giao thông đi lại của giáo viên , 1 lần đi là 250 tệ , đi về là 500 tệ . 

Tiền bảo đảm
1.Để đảm bảo quyền lợi của học viên , chúng tôi căn cứ vào số giờ của khóa học để thu tiền đặt cọc , sau khi giảng viên và phòng học được thu xếp xong , học viên cần nộp đầy đủ học phí. Trong quá trình học nếu học viên cần 「xin nghỉ」hoặc 「đổi khóa học」mà không vượt quá quy định về số lần xin nghỉ thì sẽ được hoàn trả tiền đặt cọc.
Thời gian đăng ký học Số lần được xin nghỉ học hoặc đổi lớp Tiền bảo đảm
20giờ 3lần NT.600/người
21-30giờ 4lần NT.800/người
31-40giờ 5lần NT.1000/người
41-50giờ 6lần NT.1200/người
51-60giờ 7lần NT.1400/người 


Những ưu đãi dành cho lớp cá nhân
Ưu đãi 1 : Mỗi lần đăng ký thời gian học dài sẽ được ưu đãi

Đăng ký 40 giờ Miễn phí tham gia một chương trình diễn thuyết về văn hóa
Đăng ký 60 giờ Miễn phí tham gia hai chương trình diễn thuyết về văn hóa
Đăng ký 80 giờ Miễn phí tham gia ba chương trình diễn thuyết về văn hóa
Đăng ký 100 giờ Miễn phí tham gia bốn chương trình diễn thuyết về văn hóa
Đăng ký 120 giờ Miễn phí tham gia năm chương trình diễn thuyết về văn hóa