Quá trình xin cấp giấy phép đi làm
Cp giy phép lao động trc tuyến
1. Đơn đăng ký trc tuyến

2. Scan h chiếu
3. Chng minh tài chính có xác nhn ca ngân hàng (bn gc)

4.Biên lai np phí xét duyt h sơ 100 đài t ti bưu đin hoc np qua ngân hàng trc tuyến  
劃撥戶名 (Tên tài khon )

勞動部勞動力發展署聘僱許可收費專戶

劃撥帳號 (S tài khon ):19058848

 

 
Hướng dn cách đin thông tin

Đin thông tin trên website  

1.Phn thân phn vui lòng chn mc :外國留學生-語言中心

2. Phn系別 (h) vui lòng chn mc華語中心

3.Phn 年級chn 上學期/下學期  (hc k trước/ hc k sau) nếu:

- Hc k trước : Tháng 8、9、10、11、12、1. Vic xin đơn trong nhng tháng này đều được coi là Hc k trước.

- Hc k sau : Tháng 2、3、4、5、6、7. Vic xin đơn trong nhng tháng này đều được coi là Hc k sau.

4. Năm hc theo lch trình: 02 năm  

5.Địa ch (Đin địa ch Trung tâm ngôn ng: 台北市大安區建國南路2段231號406室 華語中心)

6.Thi hn xin cp phép: da vào thi gian trên th cư trú

7.T mình lĩnh nhn th đi làm: vui lòng chn Không

8. Đin thông tin sau khi thanh toán phí xét duyt h sơ

(1)Ngày giao dch : là ngày thanh toán , ví d ngày 8 tháng 5 năm 108 thanh toán, vui lòng đin vào đơn xin Online : 1080508

(2)Mã s giao dch : là s bưu đin nơi mà bn đã thanh toán, các biu mu liên quan được hin th ging hình bên dưới.

(3) S biên lai : Tng cng có 8 ch s, nhưng ch s đầu tiên không được ghi.

LƯU Ý LIÊN QUAN TỚI BIÊN LAI NỘP PHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ:

 1.Nếu nộp trực tiếp tại Bưu Điện

Thông tin mã biên lai và mã số giao dịch được sử dụng tối đa 02 lần. Cụ thể: nếu hồ sơ đã nộp bị trả lại, có thể tái sử dụng 01 lần mã số trên biên lai đó để hoàn tất hồ sơ.

Sau 02 lần sử dụng mã biên lai đó nhưng hồ sơ vẫn bị trả lại, phải nộp thêm một lần phí xét duyệt hồ sơ (100 đài tệ) và sử dụng mã biên lai mới để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

 

2. Nếu nộp qua ngân hàng trực tuyến (ATM)

Thông tin mã biên lai và mã số giao dịch được sử dụng tối đa 01 lần, do vậy muốn hoàn tất hồ sơ phải nộp thêm một lần phí xét duyệt hồ sơ (100 đài tệ) và sử dụng mã biên lai mới để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

 

 
Đăng ti tư liu

1.Tư liu được ti lên phi định dng PDF, có gii hn kích thước ti lên (1Mb)

2.H chiếu vui lòng ti lên mc ’’護照影本’’

3.Chng minh tài chính vui lòng ti lên mc ’’其他’’

 
Np tư liu, nhà trường xét duyt
Np tư liu, nhà trường xét duyt /đánh giá
 
Đăng ký li sau khi hết hn giy phép

1.Sau khi hết hn giy phép lao động, sinh viên nước ngoài có th np đơn li theo th tc này nếu cn thiết, và thi gian phê duyt ti đa là sáu tháng.

 
Hi đáp
Nếu bn có bt k câu hi /thc mc nào, xin vui lòng tham kho trang web: https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/download/student.pdf